Žádosti a formuláře

Zde naleznete potřebné žádosti a formuláře, které by jste mohli potřebovat při jednání s úřady.

 

° Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku

° Námitka ke konceptu územního plánu

° Návrh na kolaudaci vodního díla

° Návrh na vydání kol. rozhodnutí

° Obsah a rozsah dok. k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby DUR

° Obsah a rozsah dok. k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území

° Ohlášení odstranění stavby

° Ohlášení stavby vodního díla

° Ohlášení stavby

° Oznámení o užívání stavby

° Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

° Oznámení o změně užívání stavby

° Oznámení stavby Aut. Inženýr

° Připomínka ke konceptu územního plánu

° Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací

° Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

° Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

° Rozsah a obsah projektové dokumentace

° Sdělení o záměru započít s užíváním stavby vodního díla

° Žádost o kolaudační souhlas

° Žádost o povolení kácení dřevin mimo les

° Žádost o povolení připojení na komunikaci

° Žádost o povolení umístění inženýrských sítí v silnici

° Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky

° Žádost o povolení zvláštního užívání silnice II a III. třídy

° Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby

° Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

° Žádost o stavební povolení k nakládání s vodami

° Žádost o stavební povolení k vodnímu dílu

° Žádost o stavební povolení

° Žádost o územně plánovací informaci

° Žádost o územně plánovací informaci-jednoduché stavby

° Žádost o územně plánovací informaci-využívání území

° Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

° Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

° Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

° Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

° Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

° Žádost o vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy